S.MILES GROUP เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่มูลนิธิแพรกษา เพื่อการศึกษา พร้อมพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสังคม

S.MILES GROUP เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่มูลนิธิแพรกษา เพื่อการศึกษา พร้อมพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสังคม

เอสไมล์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและการบริการ รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เรามุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบแบบวงจร โดยเราไม่เพียงแต่พัฒนาธุรกิจ แต่เรายังต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนรอบข้างให้เติบโตไปพร้อมๆกับเรา โดยเรามีวิสัยทัศน์ ในการสร้างรากฐานแห่งความสุขที่เต็มอิ่ม และเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เพื่อพัฒนาทุกชีวิตได้เติบโตอย่างมั่นคง 

เอสไมล์ กรุ๊ป จึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักของมูลนิธิแพรกษาเพื่อการศึกษา โดยมูลนิธิก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เป็นพื้นฐานโครงสร้างสังคม  เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในวงกว้าง 

นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังมีกิจกรรมการลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆ เช่น การมอบของบริจาค อุปกรณ์การเรียน ทุนสนับสนุนการศึกษา เลี้ยงอาหารเด็กๆ และกิจกรรมสันทนาการสร้างรอยยิ้มต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ  

เอสไมล์ กรุ๊ป เราพร้อมสนับสนุนการศึกษา และผลักดันโครงการของมูลนิธิแพรกษาเพื่อการศึกษา ให้พัฒนาเพื่อเติมเต็มสังคมไปพร้อมกัน 

Facebook
Twitter
Line