ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

R&D (Research&Development-FoodSupplement)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ ตรงตามความต้องการและทันเวลา

คุณสมบัติ

1.งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

 • ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดลองและทดสอบ
 • ดำเนินการทดลองในสายการผลิต
 • ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
 • สรุปผลการวิเคราะห์ ทดลอง หรือทดสอบให้ผู้บังคับบัญชา

2.งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 • หาข้อมูลของผลการวิจัยทางวิชาการ
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง
 • ทดลองผลิตใน Pilot Plant
 • สรุปผลการทดลอง ทดสอบและนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ.ชาย – หญิง อายุ 21 – 45 ปี
 • จบปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสำหรับการทดลอง ทดสอบได้
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO, BRC, GMP, HACCP
 • ***หากมีประสบการณ์โดยตรงทางด้านสายงานอาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ ทางด้านโรงงานรับผลิต OEM อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ตรง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างน้อย 1 ปี

จำนวน 

1

 อัตรา

เงินเดือน

n/a

บาท

Product Manager

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

คุณสมบัติ

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนส่งข้อมูล