ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • วันหยุดเพิ่มในเดือนเกิดของพนักงาน
 • การพิจารณาโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

Product Manager

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

คุณสมบัติ

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ และเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์

คุณสมบัติ

รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ และเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการผลิตและการวิเคราะห์
2.สุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.ทวนสอบการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
4.ติดตามการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดและวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกครั้ง
5.ติดตามการร้องขอให้แก้ไขและขยายผลป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6.ฝึกอบรมข้อกำหนดของระบบคุณภาพให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความรู้ระบบคุณภาพ GHPs , HACCP มาตรฐาน ISO ประเภทต่าง ๆ
 2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับผลิตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เรื่องเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถวางแผนการจัดการและประเมินความเสี่ยงได้
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี
 6. สามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
 7. ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 8. มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 9. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เคมี ชีววิทยา หรืออื่น ๆ
 10. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

จำนวน

1

อัตรา

เงินเดือน

15,000 บาทขึ้นไป

บาท

พนักงานชั่งสาร

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
รับแผนการชั่งสารหรือใบสั่งผลิต จัดทำใบเบิกสาร รับสาร จัดเตรียมสาร ชั่งสารตามสูตรการผลิตให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

รายละเอียดงาน

1. รับแผนการชั่งสารหรือใบสั่งผลิต จัดทำใบเบิกสาร รับสาร จัดเตรียมสาร ชั่งสารตามสูตรการผลิตให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
2. ดูแลความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องชั่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งสาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการชั่งสารทันทีที่เกิดปัญหา
4. บันทึกและตรวจสอบเอกสารชั่งสารประจำวันให้ถูกต้อง
5. ประสานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หากพบปัญหา ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่มีโรคประจำตัวและโรคติดต่อทุกชนิด
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่ง สามารถชั่งสารได้
 4. มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเบื้องต้นได้
 5. ช่างสังเกต มีไหวพริบ กล้าเสนอความคิดเห็น และปรับตัวกับการทำงานใหม่ ๆ
 6. ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องของระบบคุณภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอ
 7. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับส่วนอื่น ๆ
 8. ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

จำนวน

1

อัตรา

เงินเดือน

n/a

บาท

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนส่งข้อมูล