ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • วันหยุดเพิ่มในเดือนเกิดของพนักงาน
 • การพิจารณาโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน

Product Manager

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,

คุณสมบัติ

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี( บัญชีบัณฑิต)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ ตรงตามความต้องการและทันเวลา

คุณสมบัติ

1.งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

 • ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดลองและทดสอบ
 • ดำเนินการทดลองในสายการผลิต
 • ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
 • สรุปผลการวิเคราะห์ ทดลอง หรือทดสอบให้ผู้บังคับบัญชา

2.งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 • หาข้อมูลของผลการวิจัยทางวิชาการ
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง
 • ทดลองผลิตใน Pilot Plant
 • สรุปผลการทดลอง ทดสอบและนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ.ชาย – หญิง อายุ 21 – 45 ปี
 • จบปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสำหรับการทดลอง ทดสอบได้
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO, BRC, GMP, HACCP
 • ***หากมีประสบการณ์โดยตรงทางด้านสายงานอาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ ทางด้านโรงงานรับผลิต OEM อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ตรง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างน้อย 1 ปี

จำนวน

1

อัตรา

เงินเดือน

n/a

บาท

R&D (Research&Development-FoodSupplement)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ ตรงตามความต้องการและทันเวลา

คุณสมบัติ

1.งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

 • ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินการทดลองและทดสอบ
 • ดำเนินการทดลองในสายการผลิต
 • ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
 • สรุปผลการวิเคราะห์ ทดลอง หรือทดสอบให้ผู้บังคับบัญชา

2.งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 • หาข้อมูลของผลการวิจัยทางวิชาการ
 • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง
 • ทดลองผลิตใน Pilot Plant
 • สรุปผลการทดลอง ทดสอบและนำเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ.ชาย – หญิง อายุ 21 – 45 ปี
 • จบปริญญาตรีข้ึนไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสำหรับการทดลอง ทดสอบได้
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO, BRC, GMP, HACCP
 • ***หากมีประสบการณ์โดยตรงทางด้านสายงานอาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ ทางด้านโรงงานรับผลิต OEM อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ตรง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างน้อย 1 ปี

จำนวน

1

อัตรา

เงินเดือน

n/a

บาท

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องก่อนส่งข้อมูล